Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ www.dachowski.pl

 

Niniejszy regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy przedsiębiorcami. Regulamin nie dotyczy konsumentów, dla których korzystanie z serwisu jest niedozwolone. Operatorem hurtowni internetowej oraz administratorem strony internetowej jest:

FHU DACHOWSKI

DARIUSZ DACHOWSKI

PRZYBORKI UL. BOCZNA 17

62-300 WRZEŚNIA

NIP: 777-124-52-23

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 3. Klient – znaczenie równoznaczne przedsiębiorcy, ponadto Klientem hurtowni internetowej może być wyłącznie przedsiębiorca trudniący się profesjonalnym obrotem biżuterii.

 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Sprzedający – FHU DACHOWSKI DARIUSZ DACHOWSKI z siedzibą pod adresem Przyborki ul. Boczna 17 62-300 Września

 

§ 2 Warunki i zasady korzystania z hurtowni internetowej

 1. Domena internetowa www.dachowski.pl umożliwia składanie i realizowanie zamówień na produkty z branży jubilerskiej. Domena jest własnością firmy FHU DACHOWSKI DARIUSZ DACHOWSKI.

 2. Z serwisu w zakresie zawierania umowy sprzedaży korzystać może wyłącznie Klient w rozumieniu § 1 pkt 3 Regulaminu. Do korzystania z serwisu nie jest uprawniony Konsument.

 3. Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest dokonanie rejestracji w serwisie, podając przy dane firmy. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem chęci korzystania z hurtowni internetowej.

 4. Warunkiem skorzystania z serwisu jest uprzednia akceptacja Regulaminu, oznaczająca deklarację do przestrzegania wskazanych zasad. Akceptacja dokonywana jest poprzez rejestrację Klienta oraz poprzez późniejsze złożenie zamówienia.

 5. Wszystkie wyroby jubilerskie są cechowane przez Państwowy Urząd Probierczy, jeżeli ilość srebra w produkcie przekracza 5g lub 1g w przypadku złota. Pozostałe wyroby są zwolnione z obowiązku cechowania.

 

§ 3 Warunki składania zamówień

 1. W celu stania się Klientem serwisu należy:

  1. Zarejestrować się za pośrednictwem serwisu, podając przy tym niezbędne do rejestracji dane – w tym dane firmy.

  2. Oczekiwać na weryfikację i otrzymanie pełnego dostępu do konta.

 2. Klient składa ofertę kupna w rozumieniu art.66 kodeku cywilnego, gdy wypełnia i wysyła formularz zakupu towaru, tym samym zawierając umowę sprzedaży.

 3. Klient zobowiązany jest wypełnić formularz w sposób prawidłowy, uzupełniając wszystkie rubryki i podając dane do zawarcia umowy zgodnie ze stanem rzeczywistym.

 

§ 4 Terminy realizacji zamówienia oraz odbiór przesyłki

 1. Zamówienia można składać całodobowo przez wszystkie dni w roku. Klient jest związany ofertą kupna przez 7 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia.

 2. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych i liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.

 3. Ceny produktów podawane są w złotych polskich w cenie netto.

 4. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

 5. Koszty dostawy są uzależnione od wagi zamówienia oraz aktualnego cennika firmy kurierskiej (DPD)

 6. Koszty przesyłki ponosi Klient. W przypadku dokonania zamówienia o wartości produktów przekraczającej 2.000,00 zł netto koszty transportu jednorazowego do jednego miejsca wskazanego przez Klienta na terenie RP ponosi Sprzedający. Przesyłki na koszt firmy są realizowane wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej DPD.

 1. Sprzedający, bez jego uprzedniej pisemnej zgody, nie przyjmuje paczek dostarczanych na koszt Sprzedającego.

 1. Wysyłka dokonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

 2. Czas i forma doręczenia przesyłki, będzie realizowana zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej. Składając zamówienie, klient akceptuje regulamin firmy kurierskiej.

 3. Wszystkie towary wysyłane przez Sprzedającego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym. Do zamówień dołączana jest faktura VAT.

 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w tym w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie Sprzedającego, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Sprzedający zobowiązany jest przy tym podać jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. Klient w powyższym przypadku uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od dnia poinformowania go przez Sprzedającego o przewidywanym czasie realizacji zamówienia.

 5. Wszystkie towary ofertowane przez Sprzedającego są nowe i legalnie wprowadzone do obiegu. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładnego sprawdzenia towaru przed wysyłką w celu wykrycia ewentualnych wad fizycznych.

 

§ 5 Faktury

 1. Do każdego zamówienia dołączany jest wydrukowany oryginał faktury VAT, który Klient powinien zachować w celu dokonania ewentualnego zwrotu lub reklamacji.

 

§ 6 Formy płatności

 1. Płatności za zamówione towary dokonywane są w formie przedpłaty lub za pobraniem.

 2. W wyjątkowych przypadkach po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu Klienta ze Sprzedającym możliwa jest płatność w terminie 30 dni od otrzymania zamówienia.

 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży. Ponadto Klient ma prawo do odstąpienia od umowy na warunkach i w przypadku wskazanym w § 4 pkt 9 Regulaminu. W celu odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do złożenia Sprzedającemu oświadczenia na piśmie lub drogą poczty elektronicznej.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. sprowadzonych na zamówienie lub wyprodukowanych według indywidualnego projektu.

 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy towar musi zostać odesłany najpóźniej 10. dnia od dnia otrzymania przesyłki przez Klienta. Klient, dokonując odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, tj. towar musi być opatrzony oryginalną metką, a także nie powinien nosić jakichkolwiek śladów użytkowania.

 4. Koszt wysyłki towaru w przypadku odstąpienia od umowy pokrywa Klient.

 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności za zamówienia od którego Klient odstąpił, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru w ramach realizacji prawa do odstąpienia.

 6. W przypadku dokonania zwrotu zakupionego towaru w przypadku, gdy Klient nie jest uprawniony do prawa odstąpienia od umowy lub prawo to realizowane jest z naruszeniem pkt 3., Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia towaru oraz do odmowy zwrotu kwoty stanowiącej równowartość zakupionego towaru, a także do obciążenia Klienta kosztami spowodowanymi nieuzasadnionym zwrotem towaru.

 

§ 8 Reklamacje

 1. Reklamacja możliwa jest wyłącznie w odniesieniu do towarów, które posiadają wadę ukrytą lub nie posiadają cech określonych przez Sprzedającego.

 2. Reklamacja możliwa jest na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym dot. procesu reklamacji w ramach umowy sprzedaży zawartej między przedsiębiorcami.

 3. Koszt wysyłki reklamowanego towaru pokrywa Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający zwraca Klientowi koszt wysyłki towaru.

 4. Sprzedający, bez jego uprzedniej pisemnej zgody, nie przyjmuje paczek dostarczanych na koszt Sprzedającego.

 5. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu reklamowanego towaru.

 6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji bądź braku istnienia uprawnienia do reklamacji, Sprzedający zastrzega prawo do obciążenia Klienta dodatkową opłatą związaną z odesłaniem reklamowanego towaru z powrotem do Klienta.

 7. Proces reklamacyjny odbywa się na zasadach i warunkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

 8. Towary w odniesieniu do których reklamacja została rozpatrzona negatywnie odsyłane są tylko na wyraźną prośbę Klienta.

 

§ Rabaty

 1. Rabaty (między 5% a 15%) uzgadniane są z każdym Kupującym indywidualnie po kontakcie ze Sprzedającym

 

§ 10 Dane osobowe Klienta

 1. Klient poprzez rejestrację i wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Sprzedającego, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towarów zawieranej poprzez przyjęcie zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją umowy, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883).

 2. Zgoda, o której mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, w zakresie celów marketingowo-promocyjnych obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej oraz w formie papierowej.

 3. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

  1. prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,

  2. adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,

  3. przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych

  4. dobrowolności podania danych.

 4. Sprzedający na zasadzie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje, iż administratorem danych osobowych Klientów jest FHU DACHOWSKI DARIUSZ DACHOWSKI z siedzibą mieszczącą się pod adresem Przyborki ul. Boczna 17 62-300 Września, biuro@dachowski.pl, tel. 604593309

  1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu związanym z wykonywaniem umowy sprzedaży, realizacji zamówień, wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych, udzielaniem odpowiedzi i zapytań na reklamacje lub w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy.

  2. Z danych potrzebnych do realizacji umowy Sprzedający korzystać będzie przez cały czas niezbędny do wykonywania obowiązków tj. przez cały czas w którym przepisy nakazują Sprzedającemu przechowywać dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  3. Odbiorcą danych osobowych Klienta jest FHU DACHOWSKI Dariusz Dachowski Przyborki ul. Boczna 17 62-300 Września, biuro@dachowski.pl, tel. 604593309 oraz podmioty współdziałające z w/w firmą w zakresie wykonywania jej obowiązków umownych (np.: podmioty prowadzące działalność kurierską, biuro rachunkowe Sprzedającego).

  4. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

  5. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego, po zakończeniu współpracy, przez okres wymagany przez przepisy prawa.

  6. Klient posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  7. Klient posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy RODO.

  8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów związanych w wykonywaniem umowy.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

 2. Spory powstające przy wykonywaniu umowy sprzedaży rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 3. Regulamin obowiązuje od opublikowania. Zmiany i uzupełnienia Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.dachowski.pl przy czym do zamówień już złożonych stosuje się regulamin o treści obowiązującej w chwili składania zamówienia.